Meta

Ochrana údajov

ZF pokladá ochranu osobných údajov všetkých fyzických osôb za dôležitú prioritu. Toto zahŕňa všetkých účastníkov cestnej premávky. Preto by sme Vás na tomto mieste radi informovali o nakladaní s osobnými údajmi zaznamenanými kamerami umiestnenými na testovacích vozidlách ZF, pohybujúcich sa vo verejných priestoroch za účelom vývoja bezpečných algoritmov pre automatizované a autonómne jazdenie. Akékoľvek aktivity spoločnosti ZF Friedrichshafen spojené s týmto spracovaním sa vykonávajú výlučne so zohľadnením zákonných predpisov nariadenia GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ako aj BDSG (nemecký Spolkový zákon o ochrane osobných údajov). Z toho vyplýva, že naši pracovníci ako i poverení spracovatelia údajov sú zmluvne zaviazaní, povinne dodržiavať tieto ochranno-právne nariadenia.

S prípadnými Vašimi poznámkami alebo otázkami, týkajúcimi sa týchto informácií sa obráťte, prosím, na pani Silke Wolf, koordinátorku pre ochranu údajov v koncerne ZF, ktorá je aj oprávnenou osobou pre ochranu osobných údajov spoločnosti ZF Friedrichshafen AG, na nasledujúcej adrese:

Silke Wolf
ZF Friedrichshafen AG
Hauptverwaltung /ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Nemecko

Koordinátorka pre ochranu osobných údajov koncernu ZF je dosiahnuteľná aj mailom qngncebgrpgvba@ms.pbz ako aj prostredníctvom nižšie priloženého kontaktného formuláru.

Na aký účel sa tieto údaje získavajú?

Naše riešenia automatického jazdenia majú vodičovi uľahčiť riadenie vozidla tak, aby sa mohol plne venovať cestnej premávke s cieľom zvýšenia jej bezpečnosti. Funkcie ako tempomat, parkovací asistent alebo systém sledovania jazdných pruhov boli prvé vývojové etapy a pre mnohých sa už stali samozrejmosťou. Na tom staviame a rozširujeme funkcionalitu vozidiel.

Pre bezpečnú a správnu prevádzku testovacích vozidiel sú v nich zabudované kamery pre rozpoznávanie okolia. Tým sa majú rozpoznať napr. prekážky v jazdnej dráhe vozidla tak, aby boli vozidlá vždy uvedené do situácie bezpečnej pre cestnú prevádzku.

Ktoré údaje sa zaznamenávajú?

Počet, dosah a ostrosť kamier sú obmedzené na mieru potrebnú pre zaistenie bezpečnosti cestnej premávky a túto mieru nepresahujú.

Zaznamenané snímky slúžia výlučne pre účely bezpečnosti cestnej premávky, bezpečnosti výrobku ako aj pre technické skúšky a ďalší vývoj funkcií automatizovaného jazdenia. Spoločnosť ZF Friedrichshafen AG nemá v žiadnom prípade záujem identifikovať nasnímané osoby alebo evidenčné čísla vozidiel. Osobné údaje sa spracovávajú v súlade s ustanoveniami GDPR (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) a BDSG (nemeckého Spolkového zákona na ochranu osobných údajov). Právna podstata spracovania údajov je oprávneným záujmom spoločnosti ZF Friedrichshafen AG pre vyššie uvedené účely (článok 6, odst. 1f) Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov).

Kde sa jazdí?

Pre testovanie funkcií automatizovaného jazdenia je potrebné podľa možnosti veľké spektrum rôznych situácií v cestnej premávke.

V zásade môžu byť spoločnosťou ZF realizované záznamy globálne podľa projektovej požiadavky.

Ako dlho sú údaje uložené?

ZF neuchováva Vaše osobné údaje dlhšie, ako je to prípustné v zmysle platných zákonov na ochranu osobných údajov a iných právnych predpisov, príp. nie dlhšie ako je to opodstatnené pre daný účel, pre ktorý boli tieto údaje pôvodne zaznamenané. V zásade sa tieto zaznamenané údaje ukladajú po dobu trvania výskumných, resp. vývojových projektov.

Spoločnosť ZF zaviedla vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zaručila pre riziko primeranú bezpečnostnú úroveň, ktorá obsahuje analýzu rizika poškodenia práv dotknutých osôb, náklady na realizáciu ako aj spôsob, objem, kontext a účel spracovania údajov.

Opatrenia zahŕňajú

  • (i) Šifrovanie osobných údajov, v prípade, že je použiteľné/primerané
  • (ii) Trvalé zabezpečenie schopnosti, diskrétnosti, integrity, dostupnosti a zaťažiteľnosti systémov a služieb v súvislosti so týmto spracovaním
  • (iii) Rýchle obnovenie schopnosti, dostupnosti osobných údajov ako aj prístupu k nim pri fyzickom alebo technickom výpadku
  • (iv) Spôsob pravidelnej kontroly, vyhodnotenia a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení pre zaručenie bezpečnosti spracovania

Aké sú práva osôb, ktorých sa záznamy týkajú?

V zmysle platných zákonov na ochranu údajov je možné požadovať nasledujúce práva. Nárok na tieto práva si môžete kedykoľvek uplatniť u koordinátorky pre ochranu osobných údajov koncernu ZF:

  • právo na informácie, opravu a zmazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania
  • právo na prenos údajov v uplatniteľnom rozsahu
  • právo na odvolanie súhlasu, ak je spracovanie na súhlase založené
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • právo namietať proti spracovaniu

Príslušný dopyt môžete podať prostredníctvom nasledujúceho kontaktného formuláru. Uveďte, prosím, čas záznamu, presnú polohu a vozidlo čo najpresnejšie, aby ste zaistili, že sa jedná o správny záznam.